Wesela Pod LipamiI Komunia Święta
Nowe pokojeW tym miesiącu polecamy

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

firmy Pod Lipami Sp. z o.o.

I. Definicje

1)  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;

2)  Administrator danych – podmiot wskazany w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki Prywatności,

3)  Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO, dalej także jako: „Ty”;

II. Postanowienia ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Pod Lipami Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie 83-031, ul. Tczewska 57, KRS 0000319138, REGON 220713959, NIP 5842665777

III. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z nami poprzez email: kierownik@pod-lipami.com.pl lub telefonicznie +48 58 692 04 06.

IV. Cele i podstawy przetwarzania

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Pod Lipami Sp. z o.o. w celu:

a)     podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług hotelarskich, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzu rezerwacji i sprzedaży usług hotelowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)     realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d)     marketingu usług własnych Administratora, przedstawiania ofert i promocji, przesyłania informacji do Klientów drogą elektroniczną – na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług hotelowych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.

3. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych hotelu zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.


 

V. Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:

1)     W przypadku usług hotelowych:

  • Imię i nazwisko;

  • Numer PESEL;

  • Adres zamieszkania;

  • Wizerunek;

  • Adres e-mail;

  • Numer telefonu.

2)     W przypadku zapisu na newsletter – na podstawie odrębnej zgody - przetwarzamy:

  • Imię i nazwisko;

  • Adres e – mail.

VI. Odbiorcy danych

Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych trzecim oraz poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VII. Okres przechowywania danych klientów

1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)    zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

b)    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, a po jego upływie zostają usunięte.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci prawo do:

a)    dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

c)    usunięcia danych;

d)    ograniczenia przetwarzania danych;

e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

f)     przenoszenia danych;

g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h)    cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: kierownik@pod-lipami.com.pl.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1. Podanie przez Ciebie danych wymienionych w cz. V pkt 1) jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy.

2. Podanie przez Ciebie danych wymienionych w cz. V pkt. 2) jest dobrowolne, a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana.

X. Informacja o źródle danych

Jeśli nie podałeś nam swoich danych osobowych osobiście, Twoje dane uzyskaliśmy od firmy, z którą jesteś związany (np. na podstawie umowy o pracę), na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich.

XI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej www.pod-lipami.com.pl